Suomen Artroplastiayhdistyksen suositus metalli-metalli liukuparin omaavien lonkkatekonivelten käytöstä- ja seurannasta

Suomen Artroplastiayhdistyksen MoM - suosituksen päivitys 2015

1) Varrellisia MoM-tekoniveliä ei suositella käytettävän minkään potilasryhmän lonkan tekonivelleikkauksissa Suomessa

Perusteet: Sekä kansallisista tekonivelrekistereistä saadun informaation että myös yksittäisten sairaaloiden tutkimustulosten perusteella varrellisten MoMien käyttöön liittyy selkeästi kohonnut uusintaleikkausriski jo lyhyessä-keskipitkässä seurannassa. Suurin osa uusintaleikkauksista on jouduttu tekemään nk. metallireaktion vuoksi. Näiden tekonivelten käyttö on käytännössä lähes kokonaan lopetettu maailmanlaajuisesti. Varrellista MoM-tekoniveltä ei voida pitää tämänhetkisen tiedon perusteella turvallisena vaihtoehtona millekään potilasryhmälle.

2) Myös pinnoitetekonivelten käyttötaukoa suositellaan jatkettavan

Perusteet: Naispotilailla ja potilailla, joilla on pieni nuppikoko (<50 mm), on todettu sekä rekisteritutkimuksissa että myös kliinisissä sarjoissa selvästi kohonnut uusintaleikkausriski jo lyhyessä-keskipitkässä seurannassa. Nuorilla (<65-vuotiailla) miespotilailla kliiniset tulokset ovat tähän mennessä julkaistuissa tutkimuksissa olleet hyviä ad 10 vuotta leikkauksesta, mutta yhdessäkään tutkimuksessa ei edelleenkään ole selvitetty MoM-liukupariin liittyvän ja merkittävällä osalla potilaista oireettoman metallireaktion todellista ilmaantuvuutta tässä potilasryhmässä. Myöskään metalli-ionien pitkäaikaisvaikutuksia elimistössä ei vielä tiedetä. Maailmalla yksittäiset sairaalat ovat vielä jatkaneet pinnoitetekonivelleikkausten tekemistä, mutta leikkausmäärät ovat tippuneet murto-osaan aiemmista vuosista. Suomen Artroplastiayhdistyksen suositustyöryhmän yksimielinen kanta on tällä hetkellä se, että pinnoitetekoniveliä ei suositella käytettävän Suomessa minkään potilasryhmän lonkan tekonivelleikkauksissa - ei edes nuoremmilla miespotilailla, ennen kuin menetelmän pitkäaikaisturvallisuus on selvitetty. Kun asiasta saadaan lisää tutkimustietoa, arvioidaan tilanne uudelleen.

3) Kaikkien MoM-potilaiden seuranta suositellaan päivitettäväksi

Perusteet: Edellisen, vuonna 2012 julkaistun MoM-suosituksen jälkeen on kertynyt runsaasti tutkimustietoa metallireaktion diagnostiikasta, hoidosta ja uusintaleikkausten tuloksista. Sen vuoksi suosittelemme sairaaloita päivittämään MoM-seurantaohjelman oheisen liitteen mukaiseksi (lataa liite).

Tämä suositus perustuu tekonivelkirurgian asiantuntijoiden tämän hetkisen tutkimustiedon pohjalta tekemään arvioon. Uusien tutkimustulosten myötä suositusta päivitetään jatkossa.

Suomen Artroplastiayhdityksen hallituksen puolesta,

Ari-Pekka Puhto
Hallituksen puheenjohtaja


Lataa suositus tiedostona